Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Javni pozivi

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Bednja

25.05.2021. – 09.06.2021.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE  KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH OPĆINE BEDNJA

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Bednja. Savjet mladih Općine Bednja je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Bednja koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Bednja.

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Bednja, u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove Savjeta mladih i njihove zamjenike bira Općinsko vijeće Općine Bednja temeljem Zakona o Savjetima mladih i Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Bednja na razdoblje od tri godine.

Komisija za izbor i imenovanje obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izviješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

Općinsko vijeće Općine Bednja na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata na listiću koliko po odluci o osnivanju Savjeta mladih ima članova Savjeta mladih.

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike imaju udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih od najmanje 20  mladih.

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dužni su prilikom isticanja  kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana  Savjeta mladih.

Obrazac prijavnice zainteresirani predlagatelji mogu podignuti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bednja, odnosno na WEB stranicama Općine Bednja. 

Prijedlozi (prijavnice) kandidata za članove Savjeta mladih s potpisanim izjavama o prihvaćanju kandidature podnose se u pisanom obliku i dostavljaju na adresu, Općina Bednja, Trg svete Marije 26, 42253 Bednja, s napomenom: „Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Općine Bednja“.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz ovog poziva (prebivalište odnosno boravište te godina rođenja odnosno starost predloženih kandidata – preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu odnosno boravištu).

Uz prijedlog kandidature potrebno je priložiti izvadak iz registra udruga u koji se upisuju organizirani oblici djelovanja mladih te izvadak iz Statuta iz kojeg je vidljivo da je udruga ciljno i prema djelatnostima usmjerena na rad s mladima.

Uz kandidaturu neformalne skupine mladih mora biti priložen i popis osoba koje čine skupinu i podržavaju kandidaturu sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa prebivališta odnosno boravišta, dan, mjesec i godina rođenja, OIB i potpis osobe

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje. 

Rok za dostavu prijedloga sa potpunom dokumentacijom je  09. 06. 2021.g.

Rok za provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata je  24. 06. 2021.g.