Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Natječaji

Javni natječaj za prodaju nekretnina na području Općine Bednja

29.12.2017. – 15.01.2018.

Klasa: 943-06/17-60/08

Urbroj: 2186/013-02/01-17-2 od 27. XII. 2017.    (434)

Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Bednja, klasa: 021-05/17-50/08, urbroj: 2186/013-03/01-17-11 od 29. studenoga 2017. godine, načelnik Općine Bednja objavljuje