Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Akti sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Bednja

01.02.2022.

 

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Bednja
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Bednja
 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bednja u 2021. godini
 5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
 6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 7. Odluka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini
 8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Bednja u 2021. godini
 9. Odluka o prihvaćanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Bednja u 2021. godini
 10. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Bednja
 11. Odluka o kupnji zemljišta
 12. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 13. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja »IZGRADNJA FONTANE U PARKU KOD CRVE U BEDNJI«
 14. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Općine Bednja za 2021. godinu
 15. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Općine Bednja
 16. Godišnji plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Bednja za 2022. godinu

Povezani dokumenti