Zaštita okoliša

Zakoni, pravilnici, odluke

30.08.2018.
 • Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14)
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)
 • Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada (NN 45/07)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)
 • Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11)
 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju polikoriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksina (NN 117/14)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
 • Program izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 77/15)
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 88/15)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)