Općina Bednja
PRILAGODBA PRISTUPAČNOSTI

Jednostavna nabava

Poziv za dostavu ponuda za modernizaciju (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području općine Bednja

26.06.2017. – 07.07.2017.

Temeljem Članka 4. stavak 1. točka 3. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 22/2017) i temeljem Odluke načelnika o početku postupka jednostavne nabave (klasa:340-03/17-30/04; urbroj: 2186/013-02/01-17- 1 ), Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave Općine Bednja u predmetu Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine Bednja, u prilogu ovog dopisa objavljuje Poziv na dostavu Ponude (u daljnjem tekstu: Poziv) za radove iz Poziva svim zainteresiranim Ponuditeljima.