Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bednja u 2020. godini

Objavljeno 28.01.2020.

Općinski načelnik Općine Bednja objavljuje Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bednja u 2020. godini.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih planskim dokumentima Općine Bednja, a koji se provode na području Općine Bednja.

Po ovom javnom pozivu u Proračunu Općine Bednja za 2020.g. predviđeno je 250.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 28. veljače 2020. godine, a prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Bednja, Trg sv. Marije 26, 42253 Bednja, s naznakom „Prijava programa/projekta udruga – NE OTVARAJ“

Kompletan Javni natječaj s Uputama za prijavitelje i sa svim pratećim obrascima objavljen je i može se preuzeti na web stranici Općine Bednja  www. bednja.hr

NAPOMENA:

Udruge čiji su programi i projekti financirani u 2019. godini obvezne su dostaviti izvješća o izvršenju projekta/programa za 2019.godinu, a sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava najkasnije do  10. veljače 2020.g.